Перейти к записям
Окт 13 / Algimantas

Акт комиссии ОТСС (На Лит языке)

Visagino savivaldybės Tarybos laikinosios Komisijos dėl „Visagino miesto šildymo sistemos modernizavimas ir renovavimas“ (MKR.-1) projekto diegimo problemų

Aktas

2012 m. sausio 10 d.

Visagino savivaldybės (VS) tarybos 2011-11-17 sprendimu Nr. 177, laikinoji komisija, susidedanti iš: pirmininko — A. Kločan , komisijos narių – L. Vojevodina, O Davidiuk, S Monachov,               V Kuznecov, A Pokidyšev, atliko „Visagino miesto šildymo sistemos modernizavimas ir renovavimas“ (I etapas) projekto realizavimo darbų organizavimo analizę, kurio vertė 5 mln. euro, tame tarpe „Šilumos punktų rekonstrukcija“ projektų parengimo ir realizavimo darbų miesto centrinio šilumos tiekimo sistemos iš atviros į uždarą pertvarkymui.

Išanalizavus ir ištyrinėjus pateiktą dokumentaciją: „Visagino miesto šildymo sistemos modernizavimas ir renovavimas“ MKR.-1 projektą, techninę užduotį, Technines sąlygas, Sutartis, „ŠP rekonstrukcija“ techninių ir darbo projektus, naujų ŠP vykdomąją dokumentaciją, ekspertizės medžiagą, įsakymą dėl atliktų darbų priėmimo komisijos sudarymo ir kitą dokumentaciją, o taip pat apsilankius rekonstruotus ŠP, komisija nustatė eilę galiojančių LR Įstatymų ir normatyvinių Aktų neatitikimus ir pažeidimus:

1. Techninę užduotį (TU) „Visagino miesto šildymo sistemos modernizavimas ir renovavimas“ (I etapas) projekto parengimui, projekto Užsakovas (Visagino savivaldybės administracija) pagal STR 1.05.06:2005 „STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ p. 8.6 parengė nepilnai. Neišduoti funkciniai, techniniai, eksploataciniai, ekonominiai reikalavimai, o tai pat šildymo sistemos darbų patikimumo ir energoefektyvumo sąlygos. Šildymo sistemos renovavimo ir modernizavimo klausimai šioje TU nebuvo išdėstyti. „Šilumos punktų rekonstrukcija“ projekto parengimui apsiribojo tik technine užduotimi. Dokumentas nebuvo suderintas su miesto šilumos ūkio eksploatuojančia organizacija UAB „Visagino būstas“.

Parengtuose VĮ „Visagino energija“ techninėse sąlygose (TS) nurodytos tik šilumos punktų pajungimui prie šilumos tinklų ir karšto vandens tiekimo sistemų (KVT) su vartotojų (namų) šilumos apkrovomis pagal instituto IUHFVJ apskaičiuojamuosius duomenis sąlygos. Karšto vandens temperatūra KVT sistemoje techniniuose reikalavimuose (TR) buvo nustatyta +55°C, kas neatitinka ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS PUNKTŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“ p. 45 reikalavimų, kur nurodyta, kad „mažiausia vartotojui patiekto termofikacinio vandens temperatūra, esant uždarajai šilumos tiekimo sistemai – ne mažesnė kaip 65°C“.

Dokumentas nebuvo suderintas su miesto šilumos ūkio eksploatuojančia organizacija                UAB „Visagino būstas“.

2. „Šilumos punkto rekonstrukcija“ techniniuose projektuose, parengtuose UAB „Izobara“ ir jos rangovais padaryta eilę rimtų klaidų, LR įstatymų ir normatyvinių techninių aktų pažeidimų:

2.1 ŠP šildymo sistemai užprojektuotas vienas darbinis cirkuliacinis siurblys ir vienas KVT sistemai. Projekto specifikacijoje šildymo sistemai nurodyta: „rezervinis siurblys saugomas sandėlyje“. Tai viena iš rimtų UAB „IZOBARA“ projekto vadovo klaidų, kuris „privalo užtikrinti, kad Projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus“ STR 1.05.06:2005 „STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ 1 Priedo 1 punktas. Galiojančiose 2005-02-24 „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse“ Nr. 4-80 (p. 241; 241.2), patvirtintuose LR Ūkio ministru, nustatyta, kad „cirkuliacinių siurblių kiekis turi būti ne mažiau kaip du, vienas iš jų atsarginis“.

2.2 Cirkuliacinių siurblių, automatinių reguliatorių, apskaitos ir kontrolės prietaisų elektros maitinimas atliktas pagal III saugumo kategoriją, vietoj II, jų pajungimuose nenumatytas rezervavimas. Tai neatitinka „Elektros įrenginių bendrųjų taisyklės“ (EĮBT) p. 45.2 reikalavimų:

„antrai (II) grupei priskiriami elektros imtuvai, kuriems nutraukus aprūpinimą elektra, patiriama didelių materialinių nuostolių, sutrinka sudėtingi vartotojo technologiniai procesai, susidaro masinės darbuotojų, mechanizmų ir pramonės transporto prastovos, neišvengiama žymios gyventojų dalies normalios veiklos sutrikimų“ ir „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“ p.490 reikalavimų „Automatiniai reguliatoriai ir nuotolinio valdymo įrenginiai turi būti su elektros rezervinio maitinimo automatinio įjungimo įtaisais“. Tai liečia ir Dispečerinio punkto kontrolę ir valdymą, kuris turi turėti automatinį rezervinį elektros maitinimą.

2.3 Paneliniams 9-ių aukštų, 111-120K-24 serijos, namams pagal TU ir techninį projektą šildymo sistemai numatytas šilumokaičio su šilumos galingumu 463kW įrengimas, (esant projekto apkaičiotai oro lauko temperatūrai Visaginui — 27°C). Šios serijos namų ŠP darbo projektuose numatyti ir faktiškai sumontuoti 310 kW galingumo šilumokaičiai. Šio šilumos galingumo užtenka tik – 18°C apkaičiotai oro lauko temperatūrai, kas priimtina pietų miesto Kišiniov klimato zonai, bet ne Visaginui. Leistas, techniškai nepagrįstas, šilumokaičio šilumos galingumo sumažinimas ant 33 %.

            Panelinių namų ŠP įrengti šilumokaičiai su mažesnių liginamuoju šilumos galingumu į 1 m3 šildomo ploto, negu plytiniuose namuose. Neatsižvelgta į faktą, kad sienų paneliniuose namuose projektavimo šilumos netekimas ant 30 % daugiau, negu plytiniuose. Sumažinto šilumos galingumo šilumokaičiai faktiškai įrengti be techninio argumentavimo, patvirtinto skaičiavimu, be suderinimo su Generaliniu Projektuotoju ir Užsakovu. Tai sumažina šilumos tiekimo patikimumą, paaukština šildymo sistemos namuose atšildymo riziką ir gali privesti prie techninės avarijos, stichinės nelaimės miesto gyventojams – STR 1.05.06:2005 „STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ p.p 54, 55, 57 reikalavimų pažeidimas, — „Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, turi būti pakeistas ir Techninis projektas «….» visais kitais atvejais privaloma atlikti Projekto ekspertizę «….» Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs atsako už Projekto visumos kokybę bei Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes“.

2.4 Techniniuose projektuose, 111-120K-24 Serijos namuose, šildymo sistemai numatyti cirkuliaciniai siurbliai G=20,7 m3/val. našumu, o darbo projektuose pakeisti ir faktiškai įrengti siurbliai G=11,5 m3/val. našumu. Siurblių našumo sumažinimas beveik ant 50% nepagrįstas skaičiavimais, nesuderintas su Pagrindinių projektuotoju. Pakeitimai neįnešti į Techninį projektą, neatlikta ekspertizė. Tačiau, Užsakovas įtraukė šiuos ŠP į darbą, be pretenzijų Genrangovui. Pažeisti tie patys STR 1.05.06.2005 „STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ p.p 54, 55, 57 reikalavimai.

3. „Šilumos punktų rekonstrukcija“ techninių projektų ekspertizę atliko UAB „STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS“. Ekspertizės komisija patikrino 2006-05-19 aktą      Nr. 253/1-169/2005 „projekto techninių sąlygų“ tematikai. Tačiau, „ŠP rekonstrukcijos bendrųjų ekspertizių“ aktus, už Nr. 389, 493, 495, 524 , įformintus 2005 metais, VS administracija negalėjo pateikti Komisijai analizei.

Iš to, komisija daro išvadą, kad ekspertinis projekto „ŠP rekonstrukcija“ MKR.-1. vertinimas neišaiškino neatitikimų jo normoms, reikalavimams, nustatytiems LR Statybos įstatyme, statybos teisės aktuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose. Faktai išdėstyti šio akto 2.1-2.4 punktuose rodo apie klaidas Projekte, kurias neišaiškino ekspertizė. Projekto bendrosios ekspertizės aktas turi būti pateiktas į Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą (Skyrių) statybos LEIDIMUI gauti. Tačiau, šią organizacinę procedūrą VS administracija neatliko. Pažeisti STR 1.06.03:2002 „STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR STATINIO EKSPERTIZĖ“ p. 14 reikalavimai „Atliekant bendrąją (dalinę) projekto ekspertizę tikrinama, ar projekto (projekto dalies) sprendiniai atitinka privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus“.

            4. Užsakovas (VS administracija), atsisakė forminti statybos LEIDIMĄ Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente (Skyriuje), motyvuojant išdėstyta 2002-08-24 protokole Nr. P-03-05 ir Aplinkos ministro 2009-02-13 rašte Nr.(13-4)-D8-1275 nuomone, su galimybe remtis STR 1.01.08:2002 14.18 punktu, tam, kad panaudotų „paprasto remonto“ rūšį vykdant šį Projektą. Tačiau, vykdant „Šilumos punktų rekonstrukcija“ projektą ir finansuojant jį iš Europos Sąjungos lėšų, šios nuorodos netaikomos statinių „rekonstrukcijos“ rūšims. „ŠP rekonstrukcija“ projektas pagal visus požymius atitinka „STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ (skyrius VI p. 9 STR 1.01.08:2002 „STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“) įstatyminio rūšį.

5. Generalinis rangovas UAB „AXIS INDUSTRIES“ vykdė darbus pagal „Šilumos punkto rekonstrukcija“ daugiabučių namų projektus be Užsakovo (VS administracija) raštiško sutikimo, o tai LR Statybos įstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2011, Nr. 101-3597 ir galiojančio STR 1.08.02:2002, „STATYBOS DARBAI“ p. 18 reikalavimų„Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Užsakovas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui šiuos dokumentus: Statybos leidimą“ pažeidimas.

Užsakovas, neturint visų daugiabučių namų savininkų sutikimo, leido Generaliniam rangovui UAB „AXIS INDUSTRIES“ atlikti darbus pagal „Šilumos punktų rekonstrukcija“ projektus, o tai sekančių dokumentų pažeidimas:

— LR STATYBOS ĮSTATYMO (Zin., 1996, Nr. 32-7882; 2001, Nr. 101-3597);

— STR 1.07.01:2002 „STATYBOS LEIDIMO“;

— STR 1.05.06:2005 „STATINIŲ PROJEKTAVIMO“, p. 8.3, kur būtinų dokumentu yra           „statinio bendraturčių sutikimas, kai rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas statinys ar jo            dalis priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise“.

6. ŠP statinio projektavimo darbų atlikimo kokybės kontrolę UAB „AF-TERMA“ ir „TERMA“ (Kauno m.) vykdė nepakankamai gerai. Tai matyti iš gausaus pažeidimų skaičiaus, kurie išvardinti šio akto 2 punkte ir patvirtinami eksploatuojančios organizacijos UAB „Visagino būstas“ didelio skaičiaus defektų ir trūkumų (daugiau 3000) aptikimu.

7. VS administracijos Vadovybė, neturint etatinių, atestuotų specialistų – šilumos technikų ir savivaldybei nebūnant tų gyvenamųjų namų savininku, prisiėmė „ŠP rekonstrukcija“ projektų Užsakovo funkcijas. Tai LR Vietos savivaldos įstatymo str. 6 p. 30 (žin. Nr. 55-1049, 1994 m. Nr. 113-4290, 2008 m.) – „savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms priskiriamos gyvenamųjų pastatų ir statinių šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ORGANIZAVIMAS“ pažeidimas. VS administracija, vietoj miesto šilumos tiekimo centrinės sistemos modernizavimo darbų organizavimo, prisiėmė tiesioginio dalyvio projekto vykdymo funkcijas t.y Užsakovo funkcijas, kas ir nulėmė gausų LR įstatymų ir normatyvinių techninių aktų pažeidimų skaičių.

8. Rengiant ir realizuojant „Šilumos punktų rekonstrukcija“ projektus, VS administracija, dirbo be perspektyvinių „Šilumos ūkio specialiųjų planų“, patvirtintų Visagino savivaldybės Taryba ir be organizacinių-techninių priemonių Plano, o tai yra LR Šilumos ūkio įstatymo III sk. str. 7 p. 1 reikalavimų – „Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus ir „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių“ (Taisyklių 3 priedo 35, 39 p.) pažeidimas.

Dėl to, kad VS neturėjo miesto šilumos ūkio planinio darbo, tai eksploatuojančia organizacija UAB „VISAGINO BŪSTAS“ privedė prie besisteminio darbo klausimuose dėl naujų ŠP parengimo eksploatacijai:

—          nebuvo organizuotas naujų ŠP eksploatacijai personalo apmokymas ir stažuotė;

—          nebuvo vykdoma techninė priežiūra atliekant projektavimo darbus;

—          nebuvo vykdomas dirbtuvių ir ZIP aprūpinimo parengimas;

—          nebuvo atliekami darbai dėl eksploatacinės dokumentacijos parengimo ir ŠP reikiamo dokumento įforminimo (schema, parametrų lentelė, temperatūros grafikas ir t.t).

9. VS administracijos direktorius 2010-05-10 išleido įsakymą Nr. IV-427 dėl naujų ŠP priėmimo į eksploataciją komisijos sudarymo, kas yra STR 1.11.01:2002STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA IV skyriaus „Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos skyrimo tvarka“ p. p 10; 10.6 reikalavimų – „Statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria: daugiabučių namų «…» rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių (patalpų) – apskrities viršininkas arba jo įgaliotas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vadovas“ pažeidimas.

Komisijos sudėtis, skiriama „Valstybės priežiūros…“ organu, turi atitikti STR 1.11.01:2002 p. 11, kur „Statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas skiriamas komisijos pirmininku, vienas iš komisijos narių skiriamas savivaldybės administracijos atstovu, komisijoje taip pat turi būti namo administratorius, draugijos atstovas...“ reikalavimus. „Taip vadinamas“ priėmimo-perdavimo 2010-10-29 aktas (neturintis registracijos numerio), pasirašytas tik 3 (trijų) „Priėmimo komisijos“ narių, o ne visų, neturi juridinės galios ir negali būti pripažintas legitiminiu. Tačiau, pagal šį aktą buvo atliktas galutinis finansinis skaičiavimas 21 158 417,41 Lt sumai už atliktus darbus pagal „Šilumos punktų rekonstrukcijos“ projektus.

10. VS administracijos direktorius 2011-06-15 išleido įsakymą Nr. 537 dėl atliktų darbų pagal „ŠP rekonstrukcija“ projektą kitos komisijos sudarymo. Šios komisijos sudėtis ir įgaliojimai taip pat neatitinka STR 1.11.01:2002 reikalavimų. Pagal atliktų darbų 211-06-21 priėmimo-perdavimo aktus Nr. (4-27)-9-130 ir 131, priimami išaiškintų defektų ir trūkumų pašalinimo darbai. Šie aktai negali būti laikomi ŠP pripažinimo tinkamais naudoti aktais.

11. Rekonstruoti ŠP paeiliui buvo įvedami į eksploataciją, pradedant nuo 2009-2010 m. šildymo sezono be pripažinimo jų tinkamais naudoti. Šie VS administracijos ir UAB „VISAGINO BŪSTAS“ vadovybės veiksmai neatitinka STR 1.11.01:2002 „STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKOSV Skyriaus, o taip pat „ŠILUMOS TINKLŲ IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATACIJOS) TAISYKLIŲ“ p.46 reikalavimų — „Naujai įrengti ar rekonstruoti šilumos tinklai ar šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti pagal Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką [Taisyklių 3 priedo 3 p.].“

12. Užsakovas priėmė nuo Generalinio rangovo UAB „AXIS INDUSTRIES“ „ŠP rekonstrukcija“ atliktų projektų vykdomąją dokumentaciją, kurį iki šiol saugoma VS administracijoje. Eksploatuojančia organizacija UAB „VISAGINO BŪSTAS“ rekonstruotus šilumos punktus realiai nepriėmė į eksploataciją, bet faktiškai priversta vykdyti jų priežiūrą. Tai STR 1.11.01:2002STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKOS“          V skyriaus – „Statinių, nepripažintų tinkamais naudoti, eksploatacija draudžiama ir sukelia atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka“ pažeidimas.

13. VS administracija, faktiškai vykdė darbus pagal „Šilumos punktų rekonstrukcija“ projektą, užsidengiant „statinio PAPRASTU REMONTU“, nes tada nereikalaujama forminti statybos leidimą Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente (Skyriuje), taip pat supaprastinamos Valstybinės priežiūros projektavimo darbų tvarkymo įforminimo ir ŠP priėmimo ir perdavimo į eksploataciją procedūros, kaip numatyta STR 1.11.01:2002 „STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA“ reikalavimuose.

14. Pagal STR 1.11.01:2002 „STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA“ VII skyriaus reikalavimus – „Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai. Bet, pažeidžiant šiuos reikalavimus, VS administracijos Direkcija planuoja perduoti rekonstruotus ŠP į daugiabučių namų gyventojų nuosavybę nevėliau kaip 2012-06-21 t.y per vienerius metus, po „taip vadinamo“ ŠP „priėmimo“ nuo UAB „AXIS INDUSTRIES“, kas faktiškai yra direkcijos atsisakymas nuo savo garantinių įsipareigojimų prieš miesto gyventojus.

Išvados:     

1. Visagino savivaldybės administracijos Direkcija:

1.1 „Šilumos punktų rekonstrukcija“ projekto parengimui techninėje užduotyje, kuri buvo išduota „Visagino miesto šilumos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija“ projekto pagrindu, nebuvo pareikštas visas šilumos sistemos modernizavimo ir rekonstrukcijos darbų kompleksas, apsiribojo tik vieno šilumos punkto rekonstrukcijos paraiška.

1.2 Neįforminus ŠP statinių STATYBOS LEIDIMO regioniniame Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente (Skyriuje), leido Generaliniam rangovui UAB „AXIS INDUSTRIES“ atlikti darbus pagal „Šilumos punktų rekonstrukcija“ MKR.-1 projektus. Tuo UŽSAKOVAS išsivadavo nuo Valstybinės priežiūros vykdant darbus ir realizuojant Projektą. Šis praeitos kadencijos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus neleistinas veiksmas, pažeidžiant LR Statybos įstatymą (STR) ir kitus normatyvinius-techninius aktus, tapo Projektų darbų organizavimo pradžia. Visa tai tapo pirma priežastimi to, kad darbai ŠP statiniuose atlikti pažeidžiant Taisykles ir techniškai nepagrįstai nukreipti nuo Techninio projekto reikalavimų. Galiausiai, nei vienas iš 243 rekonstruotų ŠP iki šiol nepripažinti tinkamais naudoti pagal tvarką, nustatyta STR 1.11.01:2002 „STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKOS“ taisyklėse.

2. VS administracijos Direkcijos darbų organizavimas, pažeidžiant LR Statybos įstatymą ir normatyvinius dokumentus, faktiškai nušalino eksploatuojančią organizaciją UAB „Visagino būstas“ nuo sekančių jos užduočių ir funkcijų vykdymo:

— parengimo, apmokymo ir personalo atestavimo eksploatuoti rekonstruotus ŠP savalaikis darbų organizavimas;

— projektų tyrinėjimas, statybos ir montavimo darbų kokybės kontrolė;

— atliktų darbų atitikimo techninių projektų reikalavimams kontrolė;

— gamybos ir paslėptų darbų kontrolė.

Galiausiai, baigiamajame ŠP statybos darbų etape buvo išaiškinta daugiau negu 3000 defektų ir trūkumų.

3. Šiuo metu „Statinių ŠP rekonstrukcijos“ darbai atlikti pagal Darbo projektus pažeidžiant Techninių projektų reikalavimus ir atiduoti eksploatacijai be Valstybinės komisijos jų pripažinimo tinkamais naudoti, be ŠP statinių ekspertizės, kuria atlieka Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros organai. Atsisakymas nuo statybos leidimo įforminimo eliminavo galimybę, kad pastatyto statinio ekspertizę (Užsakovui nemokamai) atliktų Valstybinės priežiūros organas ir nedavė galimybės savalaikiai išaiškinti Projekto klaidas, nurodytus Akte ir techninius neatitikimus Taisyklėms.

4. Komisija mano, kad UŽSAKOVAS turi skubiai atlikti sekančias priemones:

4.1 įrengti ŠP moduliuose rezervinius cirkuliacinius siurblius šildymo ir KVT sistemai;

4.2 baigti dirbti ir realizuoti KVT sistemos projektą vartotojų aprūpinimui vandeniu, esant 65°C temperatūrai;

4.3 aprūpinti naujus elektros įrenginius, apskaitos ir kontrolės prietaisus visuose ŠP, kontrolės ir valdymo Dispečeriniame Pulte rezervinių elektros maitinimu;

4.4 pakeisti ŠP moduliuose sužeminto šilumos galingumo šilumokaičius į šilumokaičius, kurių galingumas buvo iš pradžių numatytas VS administracijos Direkcijos priimtose techninėse sąlygose (TS), UAB „IZOBARA“ Techninių projektu, kuris praėjo UAB „STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS“ ekspertinį vertinimą.

4.5 pakeisti ŠP moduliuose sužeminto našumo cirkuliacinius siurblius į cirkuliacinius siurblius su charakteristikomis, nurodytomis UAB „IZOBARA“ techniniuose projektuose.

4.6 organizuoti Valstybinės komisijos darbą dėl kiekvieno ŠP pripažinimo tinkamo naudoti pagal STR 1.11.01:2002 reikalavimus, tam:

4.6. 1 kreiptis į regioninio Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą (skyrių) su prašymu paskirti Valstybinę komisiją dėl kiekvieno ŠP statinio pripažinimo tinkamu naudoti;

4.6.2 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktuose nurodyti ŠP eksploatacijos garantinį terminą ne mažiau 5 metų nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos (STR 1.11.01:2002).

4.7 pagal 4.1-4.6 punktuose išvardintas priemones parengti klaidų ir neatitikimų, nurodytų šiame Akte, pašalinimo grafiką ir suderinti Visagino savivaldybės administracijos Taryboje.

5. Visagino savivaldybės Tarybai:

5.1 Priimti sprendimus, įpareigojančius Užsakovą (Administracijos direktorių) organizuoti visų komisijos išaiškintų „ŠP rekonstrukcijos“ MKR-1. projekto neatitikimų ir klaidų šalinimo darbus. Klaidų ir neatitikimų šalinimo darbus atlikti nepanaudotų finansinių lėšų, atsiradusių supaprastinant (atpiginant) dabartinį Projektą, sąskaita.

5.2 Pradėti darbus pagal „ŠP rekonstrukcija“ MKR.-2,3 projektus:

5.2.1 įnešus į Techninius ir Darbo projektus pakeitimus, susijusius su šiame Akte nurodytų klaidų, neatitikimų, projektavimo normų ir Taisyklių pažeidimų pašalinimu;

5.2.2 su sąlyga darbus pagal „Visagino miesto šildymo sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija“ projektą atlikti nesusiejant jų vykdymą su namų renovacijos programa „Enervizija“.

Pastaba: Šiuo metu Užsakovas bando išvesti „Šilumos punktų rekonstrukcija“ MKR.-2,3 projektą iš „Visagino miesto šildymo sistemos modernizavimas ir renovavimas“ projekto sudėties ir įtraukti šiuos darbus į namų rekovacijuos projektą „Enervizija“. Tai sudaro grėsmę miesto centrinio šilumos tiekimo sistemos iš atviros į uždarą pertvarkymo darbų atlikimui, nes jau įforminti eilę namų gyventojų atsisakymai  nuo renovacijos pagal „Enervizija“ programą.

5.3 Perduoti į gyventojų nuosavybę, ne ankščiau negu per 5 metus, rekonstruotus ŠP statinius po jų Valstybine komisija įvado į eksploataciją pagal „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktus“, pasiekiant nulinės skaičiamosios likutinės vertės.

6. 2010-10-29 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir išaiškintų trūkumų pašalinimo 2011-06-21 aktus Nr. (4-27)-9-30, 2011-06-21 Nr. (4-27)-9-131, kuriuos Visagino savivaldybės administracija „išduoda“ kaip priėmimo-perdavimo Aktus – laikyti negaliojančiais.

7. Užsakovas, (VS administracija), pirmiausiai, administracijos buvęs direktorius, kaip projekto priežiūros komiteto vadovas, leido aukščiau nurodytus pažeidimus ir yra atsakingas.

8. Buvęs VS meras, kaip tiesioginis administracijos direktoriaus vadovas buvo informuotas apie projekto vykdymo darbus su pažeidimais, dalyvavo priežiūros komiteto posėdžiuose, taip pat yra atsakingas už padarytus pažeidimus.

9. Komisija pažymi, kad kai kurie projekto VSA priežiūros komiteto nariai buvo tiesioginiais dalyviais vykdant šio projekto atskirus darbus, kas mažino priežiūros efektyvumą.

10. Visus sprendimus, kurie sumažino ŠP patikimumo darbus, priimtus juridinėmis ir fizinėmis asmenimis projekto ir ūkinių struktūrų lygmenyje ir pažeidžiančius galiojančių LR įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus laikyti – NETEISĖTAIS ir neturinčiais juridinės galios.

11.  Šį aktą viešai paskelbti LR žiniasklaidoje ir nukreipti Valstybinėms struktūroms, organizacijoms, susijusioms su „Visagino miesto šildymo sistemos modernizavimas ir renovavimas» projekto parengimu, finansavimu ir realizavimu: tame tarpe VS administracijos direktoriui, CVPA, Generaliniam projektuotojui UAB „Izobara“, Generaliniam rangovui UAB „AXIS INDUSTRIES“, UAB „STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS“, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) organui, UAB „VISAGINO BŪSTAS“, VĮ „VISAGINO ENERGIJA“ ir VSA nariams, tam, kad, imtis priemonių dėl klaidų, neatitikimų, LR teisės aktų pažeidimų, nurodytų šiame Akte, pašalinimo.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                    Aleksandr Kločan

 

Komisijos nariai:                                                                             Liudmila Vojevodina

Oleg Davidiuk

Sergej Monachov

Vladimir Kuznecov

Anatolij Pokidyšev

 

 

 

 

0
Написать нам

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: